Rettslære

Rettslære 1

Retten griper inn i alle deler av samfunnet. Du ser eksempler på det nesten hver dag i avisene. Der kan du lese om straffesaker som drap, seksualforbrytelser, promillekjøring og økonomisk kriminalitet.

Faget rettslære oppøver bl.a. evnen til selvstendighet og kritisk tenking, og bidrar til å fremme elevenes modenhet. Rettslære 1 består av de privatrettslige emnene familierett, arverett og arbeidsrett og likestilling. I løpet av dette årskurset studeres også strafferett og rettergangsordningen

Familierett handler blant annet om regler for samliv og skilsmisse og om forholdet mellom foreldre om barn. Regler om barns rettigheter, blant annet FNs barnekonvensjon, er også en del av familieretten.

Arveretten handler hovedsakelig om regler for arv og testamente, mens arbeidsrett omhandler regler for ansettelse og oppsigelse samt reglene i arbeidsmiljøloven, ferieloven, likestillingsloven og diskrimineringsloven.

Strafferetten konsentrerer seg om vilkår for straff og særlig om lovbrudd som tyveri, underslag, nasking, legemsbeskadigelse og drap. I tillegg behandles reglene i vegtrafikkloven.

Når vi studerer rettergangsordningen handler det om hvordan rettsikkerheten blir ivaretatt gjennom domstolsordningen og de viktigste internasjonale domstolene.

I tillegg til studiet av de ulike rettsdisiplinene inneholder Rettslære 1 også metodelære, det vil si juridiske begreper, etikk, rettshistorie, lovtolking og løsning av juridiske problemer.

Arbeidet med rettslære foregår hovedsakelig i klasserommet, men det er vanlig med besøk i retten i forbindelse med strafferett. Faget består av en del teori, men først og fremst lærer elevene å bruke lovverket til å løse praktiske rettstvister.

Rettslære er aktuelt i alle livets situasjoner, og er nyttig både i forhold til mange studier, yrker og privatliv.

Rettslære 2

Det andre årskurset i rettslære inneholder emnene erstatningsrett, avtalerett, kjøps- og forbrukerrett, forvaltningsrett og internasjonale menneskeretter.

Erstatningsrett handler om ansvar i forbindelse med skader. Ansvaret til barn, foreldre og arbeidsgivere er særlig sentralt.

Avtaleretten fokuserer på regler for inngåelse av avtaler, regler for fullmakter og inhabilitet og det handler også om hvordan avtaler skal tolkes.

Kjøps- og forbrukerrett handler om kjøpers og selgers rettigheter og plikter. Sentrale lover er kjøpsloven, forbrukerloven, angrerettloven, forbrukertvistloven og markedsføringsloven.

Studiet av menneskeretter omfatter reglene for personvern og internasjonale regler om menneskeretter, blant annet Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Forvaltningsrett handler om hvordan forvaltningen er organisert, særlig om habilitet og saksbehandling. Emnet innbefatter også miljørett.

Også i Rettslære 2 er det å løse praktikumsoppgaver en viktig del av undervisningen. Dessuten avlegger vi ett eller flere rettsbesøk.


Publisert 3. september 2013, oppdatert 11. mars 2015.