Skolens historie

To skoler ble til en skole, fra 1. august 2018 fikk hele skolen navnet Buskerud videregående skole.

ROSTHAUGS HISTORIE

Rosthaug videregående skole ble startet i 1981. Daværende rektor Bjørn Lippestad ble ansatt i juni, og i august samme år begynte to klasser i allmennfaglig studieretning i hvert sitt klasserom på Nordre Modum ungdomsskole, Vikersund. Da var det to heltidsansatte lærere, og en del av undervisningen ble derfor gitt av timelærere.

Samtidig ble det bygd lokaler for en kombinert videregående skole på eiendommen Rosthaug på Åmot, der det tidligere hadde stått en bolig for direktøren på Embretsfoss Papirfabrikk.

Skoleåret 1982/83 ble nybygget tatt i bruk av 250 elever. Det var nå tre førsteklasser og to andreklasser i allmennfaglig studieretning. Studieretning for estetiske fag ble representert med en grunnkursklasse tegning, form og farge. I studieretning for handels- og kontorfag ble det også opprettet en grunnkursklasse, og i studieretning for håndverks- og industrifag ble det satt i gang to grunnkursklasser i elektrofag og to grunnkursklasser i maskin- og mekaniske fag.

Seinere fikk skolen også en grunnkursklasse for industrisnekkere, en grunnkursklasse for tømrere og to grunnkursklasser for helse- og sosialfag. I 2002 kom medier og kommunikasjon (nedlagt i 2017) og i 2006 fikk vi idrettsfag (da hadde vi i noen år tilbudt studiespesialisering med idrett 5 timer pr. uke). Skolen har etter hvert utvidet tilbudet innen de fleste utdanningsprogrammene.

I dag har vi også to klasser for elever med yrkesfaglig utdanning som vil utvide fagkretsen sin slik at de får studiekompetanse (Påbygging til generell studiekompetanse).

Fra og med skoleåret 1992/93 fikk Rosthaug videregående skole ansvaret for undervisningen ved Hassel kretsfengsel i Skotselv, tidligere Hassel spesialskole. Hassel kretsfengsel er en åpen soningsinstitusjon for opptil 26 innsatte. Til og med våren 2013 hadde Rosthaug vgs. undervisningsansvar på Hassel fengsel.

BUSKERUDS HISTORIE

Buskerud videregående skole, tidligere Buskerud landbruksskole, som fra og med skoleåret 2003/2004 ble slått sammen med Rosthaug videregående skole og dermed ble hetende Rosthaug, har gjennom 100 år vært en velkjent institusjon i Buskerud fylke.

Skolen ble startet i 1912, etter at Buskerud fylke hadde kjøpt storgården Buskerud i 1910 og bygget skolebygninger der i perioden 1910-1912. Av den gamle bebyggelsen på gården er det bare hovedbygningen som er bevart. I skolens første år var den bolig for skolens styrer, seinere ble en del av bygningen brukt som lærerbolig, en annen del som undervisningslokale. Nå er bygningen restaurert med tanke på bruk til møter, konferanser, representasjon m.m., og fylkeskommunen bevilget i juni 2006 penger til innkjøp av inventar og utstyr slik at stedet kan settes i drift. Skolen har gjennom årene blitt utrustet i pakt med utviklingen i landbruk og landbruksutdanning. Nytt verksted ble satt opp i 1956, ny skolebygning med kjøkkenavdeling og spisesal i 1958-1960, renovert igjen i 2016/17. Nytt internat i 1966-1967, renovert igjen i 2013/14. Ny driftsbygning i 1982 og ny maskinhall med sorteringsrom i 1989. I 2013 fikk vi nytt ridesenter og undervisningslokaler for anleggsgartnerfag. I forbindelse med skolestart 2018 har vi nå også flyttet inn i nytt og totalrenovert undervisningsbygg. Skolen opplever en satsing på sine områder, noe som gjør at vi virkelig rustes for framtiden.

Buskerud landbruksskole var tidligere først og fremst kjent for sitt agronomkurs på 1 ½ år pluss sommerpraksis på gården. På dette kurset ble det undervist i jordbruk, husdyrbruk, hagebruk, skogbruk, tekniske fag og økonomi. Skolen hadde også 2-vintres teoretisk kurs, 1-års småbrukskurs og 5-måneders skogskolekurs for elever som hadde gått landbruksskolen. I årene 1912 til 1922 var det også husmorskole på Buskerud.

Skolen hadde fra 1994 to yrkesfaglige utdanningsprogram, naturbruk og restaurant- og matfag. Faglig sett kan man trygt si at skolen følger opp sine tradisjoner.

I 1997 ble landbruksskolen lagt under lov om videregående opplæring, og skolen skiftet navn til Buskerud videregående skole (som igjen, 21 år etter, på nytt er hele skolens navn).

Utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk, som holdt til på Bonna i Geithus, ble overført til avdelingen i nybygde lokaler ved skolestart 2010.

BUSKERUD VIDEREGÅENDE SKOLE

Skoleåret 2018/2019 har Buskerud videregående skole i alt 35 klasser. Med fulle klasser vil det si cirka 650 elever.

I forbindelse med at Buskerud fylkeskommune ser ut til å inngå i et større regionalt samarbeid, ble det i vinter vedtatt at gårdsnavnet igjen skulle bli skolenavnet. Fylket har vært det eneste fylket i landet oppkalt etter en hovedgård, nemlig Buskerud hovedgård. Rosthaugnavnet gikk 1. august 2018 over til å bli et avdelingsnavn, mens Buskerud videregående skole er nå det offisielle navnet.

Buskerud videregående skole er som man forstår en allsidig videregående skole med tilbud til ulike elevgrupper. Skolen legger vekt på at de ulike elevgruppene og lærergruppene skal møtes i konstruktivt samarbeid og gjensidig forståelse, slik at man i fellesskap kan nå de mål som skolen setter seg for faglig og menneskelig utvikling. I tillegg til å gi elevene best mulig faglig grunnlag for yrkesliv og videre utdannelse, legger skolen vekt på å utvikle gode omgangsformer mellom mennesker av ulike kategorier og å gi elevene innsikt i mellommenneskelige og internasjonale forhold. Skolen vil legge forholdene til rette for søkende ungdom, og gir derfor spillerom for initiativ fra elevene, men venter også at elevene selv er med på å ta ansvar for sin læring og utvikling. For å utvikle mellommenneskelig forståelse har skolen i en årrekke bevisst arbeidet med internasjonaliseringsprosjekter.


Publisert 21. juni 2013, oppdatert 4. september 2018.