Rektors hilsen

Å være rektor på Buskerud vgs. er en privilegert oppgave med flere gleder enn bekymringer. Det skjer mye rundt oss hele tiden, og ingen dag er lik.

Som rektor er jeg stolt av skolens visjon "grenseløs utdanning", som leder oss til en kontinuerlig forbedring, der det å bryte grenser ikke er et mål, men et middel for å nå målene.

Det gir mening å være del av et personale som skal bidra til å utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger hos unge mennesker som i neste omgang skal overta ansvaret for vår felles framtid.

Samarbeid og trivsel

Skolen er en kombinert skole med om lag 650 elever fordelt på ni ulike utdanningsprogrammer. Dette er spennende, da det nok kan være noen forskjeller både i tradisjon, men også i kultur mellom de forskjellige utdanningsprogrammene. Likevel skal skolen være forutsigbar når det gjelder hvordan du blir møtt som elev.

Som elev ved Buskerud videregående skole blir man medlem av et skolesamfunn med et bredt faglig spekter og et stort sosialt fellesskap; et skolesamfunn hvor hver enkelt vil være med å prege miljøet. Vi legger derfor vekt på at alle fra starten av er med og påvirker dette på en måte som fremmer samarbeid og trivsel for alle. Vi skal i fellesskap ivareta alles trivsel og velferd. Dette preger også oppstarten av hvert skoleår, da alle skal med.

Skolen er et sted hvor du skal trives og føle deg trygg. Derfor viser vi hverandre respekt og er høflige og inkluderende. Ved Buskerud møter vi presis, er forberedt og sørger for at det er ro i timene. Gjennom felles holdninger til orden og oppførsel får vi en god skole med stor tillit mellom menneskene som hører til på Buskerud.

Aktive i læringsprosessen

For våre elever skal skolen være det viktigste arbeidssted. Vi skal gjøre vårt til at skoleåret blir en positiv opplevelse som blir mest mulig vellykket for alle. Men det forutsetter at alle selv deltar aktivt i læringsprosessen – ikke bare på egen hånd, men også gjennom et aktivt samarbeid med sine medelever og lærere.

Sammen med lærerne og øvrige ansatte legger vi til rette for at hver enkelt elev skal kunne utnytte sitt potensiale og muligheter til det fulle. Likevel er det slik at jobben ikke gjøres for en, den må hver enkelt elev selv gjøre, men det å tilrettelegge, veilede, opplyse og motivere, det skal skolens ansatte utvikle videre i samspill med den satsingen som skjer i Buskerud fylkeskommune.

Det er viktig for meg å si at ingen elev kan forvente å oppnå noe dersom en ikke legger ned innsats i skolearbeidet. Det er nå hver enkelt legger grunnlaget for videre arbeidsliv/studier, og dette er så viktig for hvordan det går med en for resten av livet at det rett og slett ikke er til å skusle bort på manglende innsats og eventuelt et høyt fravær.

Virkelighetsnær undervisning

Som rektor er jeg stolt over at Buskerud vgs. er en skole der det legges til rette for at elevene skal lære ut over "rammene". Dette forplikter, og vi jobber langsiktig og målrettet for å bli en enda bedre skole.

Buskerud legger til rette for en virkelighetsnær opplæring, som gir våre elever en god forståelse av yrkeslivet, og de forventningene som stilles der.

Til slutt vil jeg hente fram noe Platon sa i 432 f. Kr.: «Påtvungen kunnskap blir aldri sjelens varige eie». I min språkdrakt blir det at man må delta aktivt i egen læring for at det skal bli varig kunnskap. Det man har lært seg gjennom egeninnsats sitter der, mens det «andre» forteller oss uten at vi engasjerer oss i det, har en tendens til å bli borte igjen. Dette har jeg reflektert over etter egen studietid, og jeg synes utsagnet er svært gyldig også i dag. Reflekter litt over dette, da det er du som elev som er viktigst for din egen læring.


Knut Erik Hovde
rektor


Publisert 15. august 2012, oppdatert 4. september 2018.