Info om undersøkelse

Det er snart tid for å gjennomføre ungdataundersøkelsen. Her kan elever og foresatte lese om forskningen.

I 2020 gjennomføres ungdataundersøkelsen i Viken blant elever i videregående skole. For å gi et godt bilde av situasjonen i Viken, er det viktig at så mange som mulig deltar.

FORMÅL MED UNDERSØKELSEN

• Gi ungdommer som går på videregående skole i Viken mulighet til å fortelle lokale politikere og myndigheter om hvordan det er å vokse opp i sitt lokalmiljø.

• Skaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår til bruk i kommunens og fylkets arbeid med denne aldersgruppen.

• Gi mulighet for sammenligning med andre kommuner og nasjonale tall, og bidra til forskning.

HVORDAN GJENNOMFØRES UNGDATA?

• Det er satt av én skoletime til å svare på undersøkelsen.

• Undersøkelsen gjennomføres elektronisk ved at man logger seg inn på Ungdatas svarside med en tilfeldig engangskode.

HVA SPØR VI OM I UNGDATA?

• Forhold til skole, venner og foreldre

• Fritid og fritidsaktiviteter

• Helse, trivsel og livskvalitet

• Mobbing

• Seksualitet

• Regelbrudd, vold og rus

• Foreldres utdanningsnivå, økonomiske situasjon, landbakgrunn og bosituasjon

Du kan få tilsendt spørreskjemaet i sin helhet ved å kontakte Kompetansesenter rus - region sør (KoRus).

STED OG TIDSPUNKT FOR GJENNOMFØRING

Undersøkelsen på Buskerud vgs. gjennomføres på skolen i løpet av uke 12 og 13.

DET ER FRIVILLIG Å DELTA

• Undersøkelsen er frivillig.

• De som svarer kan hoppe over spørsmål de ikke ønsker svare på, og kan slutte å svare underveis dersom de ønsker det.

• Foresatte med barn under 18 år kan reservere sitt barn fra å delta ved å gi beskjed til kontaktlærer/skolen.

PERSONVERN

• Deltakernes besvarelser vil bli behandlet fortrolig. Kun forskere og rådgivere i prosjektet og firmaet som registrerer besvarelsene vil få tilgang til svarene.

• Ingen som har svart vil gjenkjennes når resultater fra undersøkelsen publiseres.

• Forskningsdata som inneholder mulige indirekte personopplysninger vil bli oppbevart på et sikkert område fram til utgangen av 2024. Etter det vil alle opplysninger bli anonymisert.

• Ungdataundersøkelsen er godkjent av personvernombudet ved OsloMet (personve...@oslomet.no).

• Datasettet vil ikke inneholde noen direkte personopplysninger, derfor er det heller ikke mulig å få deltakerens data rettet eller slettet i etterkant av undersøkelsen.

• NOVA behandler opplysningene basert på samtykke til de som deltar.

KONTAKTINFORMASJON

Ungdatakoordinator:

spesialkonsulent Magne Skaalvik tlf: 958 95 520, e-post: mag...@viken.no. 

Kontaktperson ved KoRus:

spesialrådgiver Rosanne Kristiansen tlf: 994 20 688, e-post: rosanne.kr...@korus-sor.no.

ANSVARLIG FOR UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen gjennomføres av Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet –storbyuniversitetet og KoRus Sør, på oppdrag fra Viken fylkeskommune.

Her kan du laste ned en pdf-versjon av denne teksten.


Publisert 11. februar 2020, oppdatert 11. februar 2020.