Rettferdig straff

Lovbrudd krever ofte sine ofre. Hvordan kan vi straffe slik at straffen blir rettferdig? spør Synne Marie Aamodt (16).

Skrevet av Synne Marie Aamodt (1STB).

Trykket i spalten "Stort og smått fra studiespesialisering" i Bygdeposten 8.12.16.

Hensikten med en rettsstat er at alle skal kunne føle trygghet og forutsigbarhet. Vi straffer lovbryterne for å; unngå gjentakelse, beskytte samfunnet mot farlige lovbrytere, og fordi straffen skal virke avskrekkende på allmennheten. I tillegg har vi strafferammer som bestemmer maksimum- og minimumstraff. Spørsmålet er, hva skal være med i vurderingen når man skal finne en rettferdig straff? Hvor mye vekt skal det legges på formildende og skjerpende omstendigheter? Det er tross alt ikke uvanlig at lovbruddene krever sine ofre.

Frihetstap straff nok?

Overlagt drap vil føre til strengere straff, enn ved forsettlig drap. Hva har egentlig det å si for pårørende? Personer som mister et menneske de er glad i, vil mest sannsynlig ønske at forbryteren skal få så streng straff som mulig. At morderen skal få bo i et flott fengsel med alle muligheter til å utvikle seg, kan være svært vanskelig å forstå. Ikke minst er pårørende selv med på å betale for at forbryterne skal ha det bra, igjennom skatt. I slike situasjoner er det viktig å huske på, at hevn, det er ikke grunnen til at vi straffer lovbryterne. Kanskje er det også straff nok i det å miste friheten? Et poeng til, som Are Høidal, direktør i Halden fengsel sa; «Hvem vil du egentlig ha som nabo?» Tenk etter, vil du ha en bitter ex-fange til nabo som er hevngjerrig fordi vedkommende har hatt et elendig opphold i fengsel?

Kan vi unnskylde?

Hvor mye burde man legge i formildende og skjerpende omstendigheter? Vi har alle ansvar for våre egne handlinger, og må selv ta konsekvensene. Skal dårlig oppvekst eller at forbrytelsen ble begått i beruset tilstand virke formildende? Kan en forbryter unnskyldes hvis foreldrene har vært kriminelle, så vedkommende rett og slett aldri lærte forskjellen på rett og galt? Det er stor forskjell på i hvor stor grad det er sannsynlig at vi kan bli kriminelle. Det er et faktum at epigenetikk og aggresjonsgener kan være en svært medvirkende årsak til at visse personer har lettere for å bli kriminelle enn andre. Skal dette tas hensyn til?

Forbryter og offer

La meg finne på et tilfelle for å understreke; Det området barnet blir født i, topper statistikken både når det gjelder narkotika- og voldskriminalitet. Ut og inn av barneskolen, nasking og hærverk er fritidsaktivitetene. Barnet når kriminell lavalder, småkriminalitet går over til narkotikakriminalitet. Raskt jobber langeren seg oppover i miljøet og er snart blant de med størst omsetning. En dag får vedkommende beskjed om å møte opp i retten. Fakta om siktedes fortid kommer fram under rettsaken. Faren, en gammel kjenning for politiet grunnet narkotikamisbruk, har gjennom hele oppveksten utsatt både moren og siktede for fysisk og psykisk vold. Plutselig er siktede ikke lenger kun en forbryter, men også et offer for et ikke-fungerende hjelpeapparat rundt skolen, og for fysisk og psykisk vold i hjemmet. Likevel har siktede begått en forbrytelse, og skal straffes.

Spørsmålet er bare hvor mye vekt man skal legge på omstendighetene. Hvem kunne egentlig klart å komme seg helskinnet ut av en slik barndom?

Så rettferdig som mulig

Uansett hvordan vi vrir og vender på straffeloven, vil det ved mange saker ende med et utfall som føles urettferdig for minst en av partene. Det er derfor viktig å se saken fra de forskjelliges ståsted, ved at siktede har rett på forsvarer, og at meddommerne er borgere uten juridisk bakgrunn. Jeg har stor forståelse for at det kan være krevende å huske på at straffenes hensikt ikke har hevn som fokus. Jeg tror også at spørsmålet rundt straffeutmåling alltid vil være aktuelt. Det viktigste er at vi gjør alt vi kan for å gjøre straffen så rettferdig som mulig. 

Vil du ha en bitter ex-fange til nabo som er hevngjerrig fordi vedkommende har hatt et elendig opphold i fengsel? Kanskje er frihetsberøvelsen straff nok? spør Synne Marie Aamodt i 1STB i sin artikkel om rettferdig straff.

Om du vil lese flere elevtekster som har vært publisert på bygdeposten,no, har vi samlet dem her.


Publisert 8. desember 2016, oppdatert 9. desember 2016.