Vurderingskriterier for ordens- og atferdskarakter

Trykk på linken nederst i denne artikkelen for å få den fulle oversikten.

Skolens ordensreglement er rettledende for hva som forventes av orden og atferd, og for hvilken karakter som settes. Se spesielt punkt. 4.1 i ordensreglementet. Anmerkningene er styrende for karaktervurderingen. Ugyldig fravær eller fravær som ikke meldes i tide gir ordensanmerkning. For eksempel, hvis en elev blir borte fra skolen 3 timer pga. frisørtime eller fordi Rimi trenger arbeidshjelp, settes fraværet til ugyldig og det gis en ordensanmerkning. Eleven kan søke permisjon, se ordensreglementet punkt 4.2. Innvilget permisjon gir gyldig fravær. Alt fravær skal meldes umiddelbart. (Permisjoner innvilges i forkant, og sykdomsfravær meldes første dag du er tilbake.)

 

Ordensreglementet er utarbeidet av Buskerud fylkeskommune med hjemmel i Lov om grunnskolen og videregående opplæring.

Vurderingskriterier for ordens og atferdskarakter.pdf 


Publisert 31. juli 2019, oppdatert 13. august 2019.